Představení certifikačního orgánu

Certifikační orgán na výrobky (dále jen COV) je orgán třetí strany, který je součástí organizace definované jako právnická osoba dle výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 8755 s názvem a identifikačními údaji:
Zkušebna kamene a kameniva (ZKK), s.r.o.,
Husova 675, 508 01 Hořice
IČ: 64 82 80 42
DIČ: CZ64828042

Předmětem hlavní činnosti ZKK, s.r.o., je zkušebnictví, posuzování shody výrobků, certifikace produktů a certifikace systémů managementu kvality pro vybrané oblasti stavebnictví. V rámci organizace jsou zřízeny tyto orgány:

AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 218

autorizovaná Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 11 odst. 1 a § 20 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona podle:

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. v rozsahu:

 • 9/15   Výrobky pro zpevněné venkovní plochy
 • dlažební prvky (s hladkým nebo plastickým povrchem) např. dlažební kostky, dlažební desky, obrubníky, kvádry, dlaždice, mozaiky, krajníky, staničníky, vegetační dílce, výrobky pro přejezdy (jen z kamene a betonu)
 • 9/16   Kamenivo pro drážní stavby
 • 11/1   Výrobky pro tuhé podlahové povrchy
 • prvky: dlažební prvky, dlaždice, mozaiky, pro vnitřní použití včetně uzavřených prostor veřejné dopravy, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní (jen z kamene)
 • 11/4   Vnější a vnitřní obkladové prvky, desky, profily, panely, fasádní obklady (jenz kamene)

NOTIFIKOVANÁ OSOBA č. 1392

autorizovaná Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 11 odst. 1 a § 20 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona podle:

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE (Prac. verze NV 190), ve znění pozdějších předpisů v rozsahu norem:

 • ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu
 • ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
 • ČSN EN 13055–1   Pórovité kamenivo – Část 1: Pórovité kamenivo pro betony, malty a injektážní malty
 • ČSN EN 13055–2   Pórovité kamenivo – Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi
 • ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty
 • ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a -pozemní komunikace
 • ČSN EN 13383–1   Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace
 • ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože
 • ČSN EN 459–1   Stavební vápno – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
 • ČSN EN 771–5   Zdicí prvky z umělého kamene
 • ČSN EN 771–6   Zdicí prvky z přírodního kamene

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN NA VÝROBKY č. 3045

akreditovaný podle ČSN EN 45011 pro certifikaci produktů v oborech:

 • 14.1 Stavební kámen
 • 14.2 Kamenivo, písek, štěrkopísek a zeminy
 • 26.61.11 Krytinové tašky, obkládačky, dlaždice, cihly, tvárnice a podobné výrobky z betonu nebo umělého -kamene
 • 26.7 Přírodní kámen pro výtvarné a stavební účely a výrobky z něho

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN pro certifikaci systému managementu kvality č. 3092

akreditovaný podle ČSN EN ISO/IEC17021 pro certifikaci systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001, ve vybraných oborech:

 • 08.1 Těžba nerostných surovin – Dobývání kamene, písků a jílů
 • 23.7 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
 • 23.61 Výroba betonových výrobků pro stavební účely
 • 26.69 Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
 • 43.33 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
 • 43.99 Ostatní specializované stavební činnosti jinde neuvedené

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č. 1046

akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pro zkoušení kamene, kameniva, výrobků z betonu, umělého kamene apod.