Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ)

GDPR – General Data Protection Regulation

Informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů:

Zkušebna kamene a kameniva s.r.o., Husova 2274, 508 01 Hořice,

Kontaktní údaje: RNDr. Kateřina Krutilová Ph.D. – jednatelka, ID datové schránky: zyfc668, tel: 493 620 177, e-mail: ao@zkk.cz,

Osobní údaje zpracovávány v tomto rozsahu:

1) osobní údaje zaměstnanců zpracovává v rozsahu požadavků legislativy pro potřeby evidence zaměstnanců, jejich rozvoje a komunikace s obchodními partnery a jinými zainteresovanými stranami, zpracování mezd atp. Pro plnění tohoto účelu zpracování:

  1. a) zveřejňuje kontaktní údaje zaměstnanců na webu společnosti, pomocí elektronických nástrojů (např. e-mail) a osobních vizitkách,
  2. b) osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států
  3. c) osobní údaje získává pouze od subjektů údajů,

2) osobní údaje obchodních partnerů zpracovává v rozsahu požadavků legislativy, pro potřeby přípravy a uzavírání smluvních vztahů a efektivní komunikaci atp. Pro plnění tohoto účelu zpracování:

  1. a) osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států
  2. b) osobní údaje získává od subjektů údajů a z obchodního a živnostenského rejstříku,

3) Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. má zpracovaný vnitřní systém zabezpečení osobních údajů, který mj. vychází z principu minimalizace počtu oprávněných osob a rozsahu zpracování.

 

Subjekt OÚ má právo (pokud jsou zpracovávány osobní údaje na základě jeho souhlasu) souhlas, který pro zpracování OÚ dal kdykoli odvolat, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů.

Doba zpracování osobních údajů je určena v minimálně možné míře obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti.

Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. jako správce osobních údajů nepředává osobní údaje do třetích zemí