POLITIKA KVALITY

Politikou kvality a hlavním cílem ZKK s.r.o. je:

Vytvořit a trvale udržovat prostředí vysoké úrovně kvality provozované činnosti a tím dosáhnout přiměřené důvěry a splnění očekávání klienta při činnostech ZKK s.r.o.

Pro naplnění hlavního cíle přijalo vedení tyto dílčí politiky kvality:

  1. Politika nestrannosti:

Nedodává ani nenavrhuje produkty toho typu, které certifikuje, neposkytuje klientovi poradenství týkající se způsobu jednání v záležitostech, které jsou překážkami certifikace, neposkytuje jakékoliv jiné produkty nebo služby, které by mohly zpochybnit důvěrnost, objektivitu nebo nestrannost ZKK s.r.o.

  1. Politika zachování nediskriminačních podmínek:

Politika a postupy ZKK s.r.o. jsou nediskriminační, ZKK s.r.o. zpřístupňuje svoje služby všem žadatelům bez nepatřičných podmínek a omezuje své požadavky na požadavky týkající se rozsahu oprávnění

  1. Politika zachování důvěrnosti:

Řídí všechny informace získané o klientovi a považuje je za důvěrné.

  1. Politika přezkoumání:

Pravidelné přezkoumávání je zdrojem neustálého zlepšování systému kvality.

  1. Politika uchovávání záznamů:

Dodržováním stanovených zásad pro uchovávání záznamů o činnosti ZKK s.r.o. posilovat důvěru ve věrohodnost procesu a ochranu informací.

  1. Politika řešení stížností a odvolání:

Rychlým a objektivním vyřízením stížnosti nebo odvolání posilovat důvěru.