OZNÁMENÝ SUBJEKT č. 1392 (OS),

oznámený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 11b a § 20 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k činnostem při posuzování a ověřování stálostí vlastností podle:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR),

kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh v rozsahu norem:

ČSN EN 12620             Kamenivo do betonu

ČSN EN 13043              Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních

komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

ČSN EN 13055              Pórovité kamenivo

ČSN EN 13139              Kamenivo pro malty

ČSN EN 13242              Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými

pojivy pro  inženýrské stavby a pozemní komunikace

ČSN EN 13383-1          Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace

ČSN EN 13450              Kamenivo pro kolejové lože

ČSN EN 1469                Výrobky z přírodního kamene – Obkladové desky

ČSN EN 12057              Výrobky z přírodního kamene – Tenké desky

ČSN EN 12058              Výrobky z přírodního kamene – Podlahové a schodišťové desky

ČSN EN 771-5              Zdicí prvky z umělého kamene

ČSN EN 771-6              Zdicí prvky z přírodního kamene

ČSN EN 15285              Umělý kámen – Podlahové a schodišťové desky

ČSN EN 15286              Umělý kámen – Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)