Autorizovaná osoba č. 218 (AO),

autorizovaná Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 11 odst. 1 a § 20 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona podle:

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (NV),

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu:

9/15    Výrobky pro zpevněné venkovní plochy:

krajníky z přírodního a umělého kamene, vegetační dílce, dlažební kostky, dlažební desky a kvádry z umělého kamene pro kryty dlažeb pozemních komunikací

9/16    Kamenivo pro drážní stavby

11/4    Vnější a vnitřní obkladové profily (schodišťové stupně) z přírodního kamene