ETICKÝ KODEX

 

ETICKÝ KODEX ČLENA SVAZU ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU

 

Respektujeme zájem každého člena Svazu zkušeben pro výstavbu být úspěšný na trhu zkušebnictví, inspekcí a certifikace, a nikdy v našem podnikání nepostupujeme v rozporu s platnými právními předpisy a zásadami korektního podnikání a etiky.

 

Naším cílem je udržitelnost zkušebnictví, inspekcí a certifikace jako svébytných, vysoce odborných služeb, a využívání posuzování shody třetí nezávislou stranou jako expertní činnosti na podporu vědy, výzkumu a inovací.

 

Naší snahou je bránit tomu, aby na trhu zkušebnictví, inspekce a certifikace byla ohrožena nestrannost a nezávislost či aby u veřejnosti vznikl dojem, že by ohrožena být mohla. Věnujeme pozornost všem okolnostem, které by mohly snížit objektivitu služby nebo vyvolat takové zdání.

 

Chráníme svoji nestrannost a nezávislost. Dodržujeme právní předpisy a profesní standardy, které pomáhají zachovat si nezbytnou míru objektivity, díky níž získáváme a posilujeme důvěru klientů a dalších subjektů v naše služby.

 

Plníme smluvní povinnosti, informujeme své klienty pravdivě a za své služby účtujeme přiměřenou cenu.

 

S ostatními členy Svazu zkušeben pro výstavbu, se svými klienty či obchodními partnery jednáme s respektem, důstojně, čestně a zdvořile. Zásadně se vyvarováváme jakékoli diskriminaci.

 

Naši pracovníci nevyžadují ani nepřijímají dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit jejich rozhodování, narušit nestranný přístup, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jejich povinností.

 

Respektujeme obchodní tajemství, důvěrnost informací a závazek mlčenlivosti.

 

Odborné služby propagujeme a poskytujeme v souladu s pravidly a s příslušnými odbornými a profesními standardy. Odmítáme klamavou (nepravdivou) reklamu. Nabízíme pouze služby, které jsme schopni poskytnout a snažíme se splnit nejméně to, k čemu jsme se zavázali.

 

Poskytujeme služby a vystupujeme tak, abychom vždy zachovali dobré jméno vlastní, Svazu zkušeben pro výstavbu, i našich klientů. Ctíme zásadu, že základem kvalitní práce jsou dobré vztahy a vzájemný respekt mezi obchodními partnery.

 

Podepsáno 1.9.2014 v Hořicích